Login

Ontstaan en doel der Stichting familie Millenaar

U bevindt zich op de website van de familie Millenaar. De stichting legt op deze pagina het ontstaan en de doelstelling van de Stichting familie Millenaar aan u en jou uit.

De Stichting familie Millenaar is op 26 september 1985 bij notariële akte opgericht te Rotterdam. De Stichting werd opgericht door:

 • de heer Christoffel Millenaar, wonende te Heemskerk en
 • de heer Dirk jan Millenaar, wonende te Hilversum.

Zij verklaarden ten overstaan van notaris Mr. Jan Gerard Millenaar 'bij deze' een stichting in het leven te roepen. Tevens werden de statuten vastgesteld.

De stichting heeft ten doel:

 1. het (doen) publiceren van de genealogie en de geschiedenis van het geslacht Millenaar, casu quo van de stamvader(s) daarvan en zijn nakomelingen;
 2. het opsporen en registreren en zo mogelijk in eigendom, bezit of bewaring verkrijgen van voorwerpen, documenten en afbeeldingen, die voor het geslacht Millenaar van historische betekenis zijn;
 3. tot behoud voor het nageslacht van het hiervoor genoemde, het onderbrengen daarvan in een veilige bewaarplaats;
 4. het registreren en bij daartoe geëigende omstandigheden bevorderen van de instandhouding van oude gebouwen en ander onroerend, die voor het geslacht Millenaar van historische betekenis zijn;
 5. al hetgeen in breder verband dienen kan ter bereiking van de genoemde doelstellingen.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het (doen) uitvoeren van genealogische en historische onderzoekingen omtrent het geslacht Millenaar;
 • het beschrijven van alle levende leden van het geslacht Millenaar en het aan hen bekend maken van het bestaan en de doelstellingen van de Stichting;
 • het houden van familiebijeenkomsten;
 • het onderhouden van contacten met de leden van het geslacht Millenaar, mede die in het buitenland wonen;
 • het verkrijgen van gelden ten einde de doelstellingen te kunnen realiseren en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt en door alle andere geoorloofde middelen;
 • de Stichting beoogt niet het maken van winst.

In de statuten is verder geregeld benoeming en ontslag van bestuursleden (artikel 3) statuten; taak en werkwijze van het bestuur (artikel 4); vertegenwoordiging van de Stichting (artikel 5); vergaderingen en besluitvorming van het bestuur (artikels 6, 7 en 8); de financiële middelen (artikel 9); boekjaar en jaarstukken (artikel 10); Recht op inzage casu quo bezichtiging (artikel 11) en statutenwijziging en ontbinding (artikel 12).

De eerstoptredende leden van het bestuur, door de oprichters in de akte benoemd:

 1. Dirk jan Millenaar; voorzitter
 2. Christoffel Millenaar; secretaris
 3. Nienke Millenaar-Van Eijk, van beroep röntgenlaborante, wonende te Aalsmeer; penningmeester
 4. Jan Millenaar, van beroep opzichter plantsoenendienst, wonende te Woerden; bestuurslid en
 5. Pieter Timmerman, van beroep bevrachter, wonende te Hoofddorp; bestuurslid.

De Stichting familie Millenaar (voor onze familieleden in het buitenland: Millenaar Foundation) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooiland te Hilversum onder nummer 41193353.